Informacje

Informacje ogólne

Eurokody są zestawem Norm Europejskich (EN) podających zasady projektowania i wykonania konstrukcji oraz sposoby weryfikacji cech wyrobów budowlanych o znaczeniu konstrukcyjnym.

Dlaczego wdrażać Eurokody?

Państwa członkowskie wchodzące w skład Unii Europejskiej oraz stowarzyszenia EFTA uznają, że Eurokody pełnią funkcję dokumentów odniesienia w następujących zastosowaniach

Edukacja

Eurokody już od kilku lat są podstawą kształcenia uniwersyteckiego przyszłych inżynierów budownictwa w Polsce. Dzięki temu, oraz dostępności dużej ilości nowych podręczników tłumaczących przyjęte w normach europejskich zasady obliczeń, a także dzięki wykorzystywaniu na uczelniach nowoczesnych narzędzi komputerowych, dzisiejsi studenci oraz niedawni i przyszli absolwenci kierunku budownictwo potrafią  posługiwać się metodami projektowania opisanymi w Eurokodach.

Rola Komisji Europejskiej

W celu zwiększenia świadomości i promocji szkoleń dotyczących wykorzystania Eurokodów, Komisja Europejska wspomaga: